Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
پێنج شه‌ممه‌ 27 ته‌مموز 2017

ئایا شاسوار ئه بيته شاسوار؟

بەروار : 27 ته‌مموز 2017
If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message

 

د٠ محمد امين

له سه ر  ۲  ته وه ر ماوه یه که  هه واله کانی  شاسوار بوونه ته  با سی  خه لک و نا وه نده کان به هؤي:

1-تحد ی  کردنی  ده سه لا ت  دارانی هه ریم  له لا يه ن شا سوار وه  وه  پئ داگری  له سه ر  کؤتا یی  پئ هینانی  ده سه لا تی  میلشایی  وه  دوا  بریاریشی  بؤ  وه ستا نه وه  دژی  ریفراندؤم  له ۳  پاریزگا که ی هه ریم بئ له نا وچه  داگیر کراوه کان  هینده ی  تر  شاسوار بوو  به با س و خواس  ٠

2-سه فه ره كاني  شاسوار  بؤ  ئه مريكا وه بينينى لئ پرسراوانی ئه مریکی له ئاست و بواری جیاوازا  وه ک  میدیای خؤیا ن  ئه لین ته نها  ترامپی نه بینیوه   ئه م هه سته ي  لا ي  خه لك و  ده سه لا تي  ميليشيا ىروست كردوه   كه  ئه مريكا  راسته و خؤ پالپشتی شاسوار وه  گروپی شاسوار ئه کا ت  بؤ کؤتایی پئ هینانی  پاشا گه ردانی ده سه لا تی میلیشیا   له کورذوستان , وه شا سوار  خؤشی  نا را سته و  خؤ  په یا می  خؤی  ده ربریوه  وه چه ند جار  دووباره ی  کردؤ ته وه  که ره وشی  کوردوستان  به م جؤره به رده وام نابئ , واته  کؤتا یی ده سه لا تی  میشیا  ده ستی پئ کردوه ٠

ئه مه ي  گرنگه هه موو  که س  بیزانئ ئه مه یه , له هه ر  شوینئ بئ د ه ره تانی و جهل هه بوو  وه  ده سه لا تی  فا سد و  تالا نکه رو  بئ با ک /خویری  هه بوو ئه وه ئه م  شوینه ئه بیته ژینکه ی  دروست بوونی  شا سواره کان  وه  پا له وا نه کان  جا به هه ر  فؤرم و ناوئ بئ . مه رج نیه شا سوارکان وه پا له وانه كان خا وه ن  فکرو  ئا ید یا ی  گه وره  بن یا  پا شخانی  سباسی و فکرى به هيزيان هه بئ,  بؤ  بوون  به پاله وان هه ر ئه مه به سه  شیلگیرانه  پئ دا گری بکه ن له  سه ر به رده وام نه بوونی  ئه م  ره وشه  وه ک خؤیان  ئه لين   وه ئه مجار ئه نجام به ده ست  بهنئنن  واته  کوردوستان  ئازاد بئ  له ده سه لاتی میلشیا .  بؤ نونه ی  شا سوار و شاسواره کان Lech Wałęsa ما ن هه یه  له  ۸۰ کانی سه ده ی  رابردوو  له پؤله ندا که کریکاریکی  ئا سا یی بوو  به لام  یه که م ده ست پئشخه ر بوو  بؤ ناره زا یه تی  ده ربرین د ژی  ده سه لا تی کؤمه نیستی که سه ره نجام بوو به  پاله وانی  نیشتیمانی  وه  بووه هؤی نه ك هه ر رزگارکردنی  وه لا ته که ی  به لکو   کؤتا یی پئ هئنانی ده سه لا تی کؤمه نیستی  له هه موو  ئه وروپای  رؤژهه لا ت وهه تا جیهانیش.

شاتسي  شاسوارو شاسوارهكان له  چی دا یه؟

۱- له سه ر ئا ستی  نا و خؤ يي  : بئ داد ی  ,سته م ,پا شا گه ردانی ,تا لانی ,بئ با کی وه  بئ خاوه نى له گه ل و  ولات  گه یشتؤ ته  لووتکه   که  له  هیچ  کا ت و  شوینئ له میژووی  تازه دا  وینه ی نیه ونه بووه  وه  بئ دادي وهه ژاری و  فشاری  قه یرانه  هه مه جؤره کان وا ته نگیان  به خه لک  هه لچنیوه  گه یشتوته  ئاستی  ته قینه وه  له  هه ر  سا تئ .واته عا ملی  ناوخؤیی ئا ما د ه یه  بؤ پیشوازی شاسواره کا ن و  پا له وا نه کان

۲ له سه ر ئاستی د ره وه : وه لا تا نی  ده ره وه  به تايبه ت رؤژئاوا  پیویستیان به  ده سه لا تی  مبلدشیا نه ما وه نه  له رووی  سیا سی  نه رووی ئا بووری وه هه تا  سه ربا زيش /وه ك  مرته زيقه  به تايبه ت  له گه ل نزدیک بوونه وه ی کوتایی داعش. فه لسه فه ی کار ی  سیا سی  رؤژئاوا  بؤ خؤی  له سه ر بنه ما ی  به کار هینان و که لک لئ وه رگرتن  دروست بووه  واته شته کان  تا  ئه م کا ته به ها دارن  که به هایه کیان تیا بئ  وه پا ش خالی بوون  له به ها  ئه بئ  فرئ  بدرین تا جیگه ی شتی تا زه نه گرن .وه به  چاوی رؤژئاوا  ده سه لا تی میلشیا ی کوردی   له با شوور  بئ به ها بووه  چونکه:

A-له سه ر ‌ ئاستی ژیانی  سیاسی و  سیسته می سیاسی  ده سه لا تی میلیشیا  ده میکه شکستی  خوارده و جیگا ی ئومید ی که س نه ما وه  جگه له مه ش ده سه لاتی  مینشیا ده ستی بؤ هه ندی  پرسی گه وره ی  جیؤسترتیجی بردوه که له تواناو قه با ره ی خؤي  زؤر گه وره تره  که ئه بئ  ئيستا با جه که ی با به شاسواره کان..

B -له روی ئابووریه وه  ده سه لا تی میلیشیا ته واو ما یه پووچه  هیچ  شتیکی  به ده ست نه ما وه تا ولاتانی ده ره ته ما حیان بؤی بچئ وه بتوانرئ سه وداي  له گه ل بکرئ  . گرئ به سته کان ته واو بوون شوینئ نه ما وه  له ولات  نه درابئ  به کؤمپانیا نه وتیه کان  و پا ره ی له سه ر وه ر نه گیرا بئ  جکه له ته واو بوونی فایلی نه وت  ٫ بازارو دارایی کوردوستانیش  جیگه ی  ئومید و ته ما عی وه لاتا نی  رؤژئاوا نیه  وه  به هیچ جؤرئ نه به سراوه ته وه به بازارى رؤژئاواوه   به تا یبه ت به هؤی تالان کردنی با نکه کان  وه  رووخانی بازار به هؤی بئ مووچه یی و نه بوونی پاره و  سه رچاوه ی دارایی  نیشتیمانی  .له به ر  ئه مه يه ئه بينين  وه لاتانى  رؤژئاوا   جگه له اسرائیل ئا ماده نین  هه تا ریفراندؤم له م سئ پاریزگایه وه بئ ناوچه دابراوه کانیش قبوول بکه ن  له کا تیکا ریفراندؤم ئه بوو  له  ناوچه داگیر کراوه کان بکرئ  نه ک  له م سئ پاریزگایه  که  زؤر دهمیکه ده وله ته کانی  عیراق  وازیان  لئ هینا وه  هه تا به نیوه ی که رکو کپیشه وه  فبوولی سه ر به خؤییان کردبوون .

مفليسى د ه سه لا تي  ميليشيا له هه موو بوارهكاني  ژیانی ئا بووري سیاسی حوکم داری وه  شكست خواردوو له پرسه نیشتمانی و نه ته وه ییه کان وه ك  له جئ به جئ نه كرىني ما دد ه ي  58  ئه مجار  140 له م كا ته نه دا كه عيراق لاواز بوو ,جگه له مه  ها و به شی میلیشیا بؤ دروست  كرىنه وه ي عيراق له ریگه ش ده نگ دان به   ده ستوری غیراق که ئه مه ۱۰۰٪  پیچه وانه ی  به رژه وه ندی  میژوویی نه ته وه ی   کورد بوو  به لام میلیشیا هه موو به ها نه ته وه یی و نیشتیمانیه کانی کرده فوربانی هه ند ئ پؤستی پووچ و پاره و تالاني .

هه موو زروفه خویی و/ذاتی وه با به تیه کان/موضوعی ئا ماژه به مه ئه که ن که  وه کوو  شا سواره کان ئه لین ئه م  دؤخه ی  ئیستا به ردهوام نابئ , وه ئیتر پرسیار ئه مه یه  که ئایا  ده سه لا تی میلیشیا  ئه توانئ خؤی له  په یا می  مه رگی  شاسوارو شا سواره کان رزگار بکات  که ئه مریکا  وه ک  پيویستیه کی سیا سی و جیؤ ستراتیجی په یوه ند ی  له  گه لیا نا هه یه ؟  وه ئا یا شا سوار به م  وزه و  اراده وه به رده وام  ئه بئ تا ئه بیته شا سواری  گوران و کؤتایی هینان به ده سه لاتی میلشیا ؟ له ئاینده یه کی  نه زؤر دوورا ئه گه ر هه موو  وه لامه کانیش وه رنه گرين سه ره  داوه کانیان  وه ر ئه گرین وه له هه ر  حالیکا   هه واله كاني  شاسوارئاماژه ن  بؤ ئه وه ی که  گؤران کاری به ریگا وه یه وه  شاسوار ئه بيته  شاسوار كه سه لا مه ت سه ر ده ر بكا وه ئه مريكاش به رده وام بئ له ها وكاري  ………..

ناردنی ئەم بابەتە بۆ تۆرەکۆمەڵایەتیەکان

ریزبەندی بابەت

0 بۆچوون تۆمارکراوەتۆی بەریز دەتوانیت بۆچوونی خۆت لەسەر ئەم بابەتە دەرببڕیت بە پرکردنەوەی ئەم فۆرمە